Egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív


Az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet tájékoztatója

OP 3 A TAMOP céljai Átfogó cél: Munkaerıpiaci aktivitás növelése Foglalkoztatás bıvítése Specifikus cél: Az egészségi állapot és a munkavégzı képesség javítása A népesség egészségi állapotának javítása Munkaerı-piaci helyzet és a gazdaság eredményeinek javítása A foglalkoztathatóság és a munkavégzı képesség javítása Egészségtudatos életvitelre nevelés 4 A TAMOP forrásainak megoszlása Prioritási tengelyek és beavatkozások 1.

Alkalmazkodóképesség javítása 3.

egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív

Minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4. Cél 9 nap 6 TAMOP konstrukciók az egészségügyben Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különbözı szintjei és különbözı korosztályok számára Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok Szőrıprogramok országos kommunikációja Koragyermekkori év program Egészségügyi humánerıforrás monitoring Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Foglalkoztatás támogatása Szervezeti hatékonyság fejlesztése az ellátórendszerben Megvalósíthatósági tervek minıségbiztosítása a tervezett jelentıs beruházásoknál, épület és gép mőszer kataszter modernizálása 7 A szív- és érrendszeri prevenciót támogató konstrukciók a TAMOP-ban 1.

Szőrıprogramok országos kommunikációja Kiemelt projekt Kedvezményezett: Országos Tisztifıorvosi Hivatal 2.

egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív

Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok Egyfordulós pályázat Lehetséges kedvezményezettek: Állami, önkormányzati intézmények vagy azok költségvetési szervei Non-profit szervezetek alapítványok, egyesületek, társaságok stb. Kistérségi társulások, önkormányzatok Szakmai szervezetek For-profit szervezet Egyházi jogi személy 8 A konstrukció célja: Szőrıprogramok országos kommunikációja I. A program tartalma: Országos kommunikációs kampány: A daganatos halálozás csökkentését célzó, szervezett lakossági szőrések A szív- és érrendszeri megbetegedések csökkentését célzó alkalomszerő szőrések Érzékenyítı tréningek A konstrukció indításának idıpontja várhatóan: december A konstrukció keretében megvalósuló egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív ösztönzı, információ átadó, kommunikációs tevékenységei kiegészítik a TÁMOP as Egészség plusz szívtisztítás nevelı és szemléletformáló életmódprogramok projektjeit.

A média releváns képviselıinek kurzusokon, konferenciákon történı képzése Területi menedzserek, informatikusok képzése 12 Szőrıprogramok országos kommunikációja IV. Elszámolható költségek: Emberi erıforrásokkal kapcsolatos költségek bérek, bérjellegő költségek, megbízási díjak, járulékok Célcsoport számára biztosított támogatások útiköltség, szállás Eszközbeszerzések tréninghez, kampányhoz stb.

egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív

Szakmai szolgáltatások igénybevétele pl: Módszertan kidolgozása, rendezvényszervezés, hatékonyságvizsgálat, egyéb szakmai tanácsadás közbeszerzési szakértıi tanácsadás Adminisztratív költségek bank költség, jogi és pénzügyi szolgáltatások 13 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok I.

Az országos kommunikációs kampányhoz kapcsolódva: Helyi szőrésre mobilizáló programok támogatása helyi, kistérségi programok, kampányok Helyi szőrésre mobilizáló kampányban résztvevı egészségügyi szolgáltatók érzékenyítı tréningjei A konstrukció célja: Csökkenjen a daganatos, szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi megbetegedések egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív Rövid távon év javuljon az egyének egészségi állapota, életminısége, életmódja.

A rendelkezésre álló forrás: ~ 1,5 milliárd Ftközött 6 milliárd Ft A konstrukció indításának várható idıpontja: szeptember A konstrukció specifikus céljai: A legjelentısebb egészség-kockázati tényezık befolyásolása célzott, komplex megelızési és korai kezelésbe vételi programokkal A krónikus, nem fertızı megbetegedések illetve káros szenvedélyek prevalenciájának csökkentése Az idült nem fertızı egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív kialakulásához vezetı életmód tényezık kedvezı irányú befolyásolása A mentális zavarok elsıdleges megelızése Kockázati tényezıkben meglévı területi-társadalmi egyenlıtlenségek mérséklése A civil-szervezetek egészség -aktivitásának növelése A kistérségi települési egészségtervek létrejötte és egészségtervkoordinátorok képzése Szőréseken való részvételi arány növelése A szőrésben részt vevı egészségügyi dolgozók érzékenységének, affinitásának, szőrési egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív javítása 15 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok III.

A konstrukción belül tervezett 4 komponens: A. Helyi, kistérségi, országos közösségi, életminıségjavító és egészségfejlesztési programok B. Szőrési részvételre mobilizáló helyi programok C. Laikusok és civil szervezetek oktatása D. Kistérségi és települési egészségtervek készítése, közösségi alapú kistérségi és települési programok támogatása, kistérségi egészségterv-módszertan kifejlesztése, egészségterv-koordinátorok képzése, alkalmazásuk támogatása.

egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív

Támogatható tevékenységek: Az egészséges táplálkozás megvalósítására, készségszintő alkalmazására, illetve a krónikus állapotokat elıidézı táplálkozási problémák okainak és megelızési lehetıségeinek széleskörő megismertetése A rendszeres testmozgás lehetıségeinek megismerésére, megszerettetésére, a rendszeres közösségi sportolás, aktív szabadidı-eltöltés személyi feltételeinek biztosítása alkalmas életmódprogramok Egészségkárosító szenvedélyek alkohol, drog, cigarettaszenvedélybetegségek megelızése, a szenvedélyek egészségfejlesztési ügynökség szórólapok szív kezelése Oktatófilmek készítése egészségügyi szolgáltatók részére, illetve közvetítı elektronikus felületek kialakításának támogatása 17 Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok V.

Elérhetıségek: Dr. Tel: 1 Fax: Web:.